پیام بازرگانی
4. تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما : انواع امتیازهای تشویقی
11. ساخت تیزر تبلیغاتی کلینیک رویان مو
12. ساخت تیزر تبلیغاتی ناجیان رایانه - بزرگسال
13. ساخت تیزر تبلیغاتی ناجیان رایانه - کودک
14. ساخت تیزر تبلیغاتی سرزمین حیوانات