تولید تبلیغات بازرگانی
1. تعرفه ساخت تیزر تبلیغاتی - هزینه ساخت تیزر تلویزیونی