نحوه پرداخت قراردادها

الف- نقدی :
ب- نیمه نقدی :
ج- غیر نقدی :

ماده 14- انواع پرداخت قرارداد ها:
الف) نقدی

نحوه پرداخت هزینه پیام بازرگانی تلویزیون گروه یک تا سه

نحوه پرداخت هزینه پیام بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی تلویزیون گروه چهار


تبصره 22: در گروه چهار قرارداد هایی كه سه ماهه و بیشتر منعقد گردد و هم زمان با شروع قرارداد و یا قبل از پخش ،وجه کل قرارداد را پرداخت نمایند 120% اضافه پخش تعلق میگیرد.
تبصره 23: صاحبان آگهی كه شروع قرارداد آن ها فروردین ماه 1395 است(همه گروه ها)حداکثر تا مورخ 1394/12/25 وجه قرارداد نقدی خود رامیبایست به صورت کامل پرداخت نمایند، ملاك امکان پخش تائید پرداخت وجوه از سوی امور مالی بازرگانی صدا و سیما می باشد.
تبصره 24: درقراردادهای نقدی(همه گروه ها) شروع پخش، پس از واریز وجه به حساب مندرج در قرارداد ارائه و رسید آن و یا ارائه اسناد مالی همزمان با عقد قرارداد حداقل 10 روز قبل از تاریخ پخش امكانپذیر خواهد بود.
تبصره 25: صاحبان آگهی كه تمایل به پرداخت وجه بصورت ضمانتنامه بانكی دارند، میتوانند به تاریخ نیمه زمان قرارداد، ضمانتنامه بانكی ارائه نمایند.
تبصره 26: صاحبان آگهی گروه یك تا سه می توانند ویا از هر نوع قرارداد (الف، ب و ج) یک قرارداد نقدی در طول سال 1395 منعقد نمایند.
تبصره 27: صاحبان آگهی گروه چهار میتوانند قراردادهای نقدی را به صورت یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه منعقد نمایند با رعایت تبصره 22 انجام نمایند.(قراردادهایی كه شروع پخش آن ها از تاریخ 1395/01/01 باشد پس از اصلاح مدارک مثبت مالی میتوانند پخش آگهی خود را از زمان عقد قرارداد در سال 1394 شروع نمایند.)
ب) صورت حسابی: درصورتیكه صاحبان كالا و خدمات درگروه های دو و سه به دلایل دولتی بودن امكان ارائه چك بر اساس زمان و موعد پخش را به تاریخ آن ندارند با درخواست بالاترین مقام تشخیص و یا معاون اداری و مالی دستگاه مربوطه یا ذیحساب صاحبان کالا وخدمات صورت حساب صادر می گردد و طرف قرارداد موظف است حداکثر به مدت 10 روز پس از صدور صورتحساب مبلغ صورتحساب صادره را به حساب ذکر شده در قرارداد پرداخت نمایند.
تبصره 28: صاحبان کالا وخدمات گروه چهار در صورت ارائه ضمانت نامه بانكی، با تشخیص اداره کل بازرگانی صدا و سیما امكان پرداخت قراردادها (به صورت صورتحسابی)، ظرف مدت 10 روز پس از صدور مبلغ صورتحساب صادره به حساب مندرج در قرارداد را دارند.
ج) غیرنقدی: مبلغ قرارداد به صورت ماهانه تقسیط و توسط صاحبان آگهی، به حساب ذکر شده در قرارداد واریز خواهد شد. اولین قسط همزمان با شروع قرارداد اخذ و آخرین قسط در گروه سه همزمان با پایان قرارداد و در گروه چهار تا چهار ماه پس از پایان قرارداد دریافت و تسویه میشود. صاحبان کالا و خدمات گروه 4 كه قرارداد غیر نقدی منعقد و تاریخ اسناد مالی قرارداد مربوط را به ترتیب 2 و 4 ماه از زمان اعلام شده فوق زودتر تنظیم و پرداخت و ارائه نمایند به ترتیب از 5% و 10% اضافه پخش تشویقی علاوه بر امتیازات دیگر استفاده مینمایند.
تبصره 29: درصد مالیات بر ارزش افزوده هر قرارداد طبقه مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی برای سال 1395 جداگانه دریافت خواهد شد.(مبلغ مالیات بر ارزش افزوده جدا از مبلغ قرارداد دریافت خواهد شد و در جدول محاسبات بودجه قرارنمی گیرد.)

ماده 15- بسته های ویژه:
بسته الف: گروه یک، دو و سه و  چهار
پخش یازده هزار آگهی 30 ثانیه قبل از برنامه ها به ذیل در طول یک سال:

قرارداد ویژه پخش تیزر تبلیغاتی و پیام بازرگانی صدا و سیما


( میزان محاسبه زمان تقدیم برنامه نشان آگهی وزیرنویس وهمچنین آگهی های مستقیم درطول ماه میبایست یک دوازدهم تعداد كل پخش آگهی بسته ویژه باشد.وهمچنین صاحب آگهی مجاز است سهم آگهی ماه خود را به ماه قبل منتقل کند ولی بالعكس آن امكانپذیر نخواهد بود.)

شرایط:
1- توضیح اینكه جمع كل پخش آگهی های شش گانه از 330 هزار ثانیه تجاوز نخواهد كرد.
2- نسبت پخش در شبكه ها به صورت 50 درصد در زمان شبانگاهی از ساعت 19/01 تا اخرین پخش شامگاهی،25درصد عصرگاهی از ساعت 12/01 تا ساعت 19 و 25 درصد صبحگاهی از ساعت 5 صبح تا ساعت 12 ظهر خواهد بود.
3- 30 درصد پخش در شبكه یك ،5درصد شبکه دو، 25 درصد شبکه سه ، 10 درصد شبکه پنج و 15 درصد شبکه خبر و 5 درصد درشبكه های ifilm و چهار ، 5 درصد شبكه های برون مرزی و 5 درصد شبكه نسیم خواهد بود.
4- تخصیص تعداد ده بسته الف برای گروه صاحبان آگهی شامل : گروه یک فقط یک صاحب آگهی گروه 2 سه صاحب آگهی و گروه 3 دوصاحب آگهی و گروه 4، چهار صاحب آگهی.
5- قیمت بسته الف 550 میلیارد ریال و به صورت غیرنقدی پرداخت شود.

بسته ب: گروه یک، دو، سه و چهار:
پخش 10 هزار آگهی 30 ثانیه ای قبل از برنامه ها به شکل ذیل در طول یک سال:

قرارداد ویژه پخش پیام بازرگانی صدا سیما بسته گروه دو و سه


(میزان محاسبه زمان تقدیم برنامه نشان آگهی و زیرنویس وهمچنین آگهی های مستقیم درطول ماه میبایست یک دوازدهم تعداد كل پخش آگهی بسته ویژه باشد. و همچنین صاحب آگهی مجاز است سهم آگهی ماه خود را به ماه قبل منتقل کند ولی بالعكس آن امكانپذیر نخواهد بود.)

شرایط:
1- توضیح اینكه جمع كل پخش آگهی های چهارگانه از 300 هزار ثانیه تجاوز نخواهد كرد.
2- نسبت پخش در شبكه هابه صورت 50 درصد در زمان شبانگاهی از ساعت 19/01 تا آخرین پخش شامگاهی  ، 25 درصد عصرگاهی 12/01 تا ساعت 19 و 25 درصد صبحگاهی از ساعت 5 صبح تا 12 ظهر خواهد بود.
3- پخش آگهی ها در اختیار اداره كل بازرگانی ودر باكسهای مناسب توزیع می شود.
4- 30 درصد پخش در شبکه یک، 5 درصد شبکه دو، 25 درصد شبکه سه، 10 درصد شبکه پنج، 15 درصد شبکه خبر، 5 درصد شبکه های ای فیلم و شبکه چهار، 5 درصد شبکه های برون مرزی و 5 درصد شبکه های نسیم خواهد بود.
5- تخصیص تعداد ده بسته الف برای گروه صاحبآن آگهی شامل : گروه یک فقط 1 صاحب آگهی ، گروه دو 3 صاحب آگهی و گروه سه دو صاحب آگهی و گروه چهار ، 4 صاحب آگهی
6- قیمت بسته ب 600 میلیارد ریال و به صورت نقدی