تخفیفات و اضافه پخش های تلویزیون

ماده 6- انواع امتیازهای تشویقی قراردادها:
الف- اضافه پخش تسریع:
عقد قراردادهای جدید پخش برای سال 1396 از تاریخ 1395/10/11 آغاز می‌شود و به منظور تشویق صاحبان کالا و خدمات به برنامه‌ریزی دقیق در تنظیم و انعقاد قرارداد به تفکیک گروه‌های صاحبان کالا و خدمات امتیاز پخش تسریع تعلق خواهد گرفت. ملاك حفظ اضافه پخش تسریع فقط اخذ قرارداد نیست بلکه می‌بایست اسناد مالی آن نیز در تاریخ مقرر طبق جدول گروه‌ها تسلیم امور مالی بازرگانی صدا و سیما شود.
اضافه پخش تسریع در گروه اول و دوم و سوم قراردادهایی است که در تاریخهای زیر منعقد می شود:

اضافه پخش تسریع پیام بازرگانی صدا و سیما


ب- امتیاز حضور اولین بار:
برای حمایت از کارآفرینی به صاحبان کالاها و خدماتی که برای اولین بار پس از ارائه ثبت آرم تجاری آگهی، اقدام به انعقاد قرارداد جهت پخش نمایند منوط به عدم حضور طبق جدول ذیل اضافه پخش تشویقی در طول سال 1396 به هر تعداد که قرارداد منعقد نمایند تعلق می‌گیرد .

امتیاز حضور اولین بار  پیام بازرگانی شرکتها در صداوسیما

*تبصره 5: نام و نشان تجاری (برند) ضمن افزایش کیفیت، کمیت باعث رونق اقتصادی و کاهش امر واسطه‌گری و تعادل قیمت در بازار به خصوص در نوسانات اقتصادی خواهد شد، لذا رسانه ملی در پخش تبلیغات به منظور ارتقاء شاخص‌های فوق‌الذکر نسبت به تقویت آن دسته از صاحبان کالا و خدماتی که علاوه بر محصولات قبلی خود اقدام به تولید طبقه محصولات و خدمات جدید نمایند به هر یک از شناسه آگهی‌ها بر اساس جدول شماره( 4) درصد اضافه پخش تشویقی تعلق می‌گیرد.
*تبصره 6:شاخص تشخیص حضور اولین بار، نام و نشان تجاری (برند) کالا یا خدمات می‌باشد و هرگونه تغییری در نام صاحب آگهی و یا شرکت و یا معاونت‌ها و قسمت‌ها و نمایندگی یا استان‌ها مشمول اعطای این امتیاز نخواهد بود و به هر صاحب آگهی یک امتیاز حضور اولین بار اعطاء می‌شود.
* تبصره 7: به صاحبان کالا و خدماتی که اولین حضور خود در طی سه ماهه آخر سال 1395 در رسانه ملی را تجربه می‌نمایند به انتخاب صاحب کالا و خدمات اضافه پخش تشویقی به حضور اولین بار و یا افزایش بودجه تعلق می‌گیرد.

ماده 7- اضافه پخش تشویقی مالیات بر ارزش افزوده:
به منظور اجرای قانون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 10% اضافه پخش تشویقی به تمامی صاحبان کالا و خدمات اعطاء می‌شود.

ماده 8- تسهیلات بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور در راستای اجرای هدفمند و هوشمندانه سیاستهای اصل 44 و نیز اقتصاد مقاومتی:
8-1: به منظور حمایت حداکثری از تولیدکنندگان داخلی و نیز ارائه‌دهندگان خدمات و کمک به توسعه اقتصادی کشور اضافه پخش تشویقی علاوه بر سایر امتیازات به شرح زیر به محصولات اعطاء می‌شود

تسهیلات هدفمند اصل 44 برای  پیام بازرگانی


ماده 9- تسهیلات حمایت از تولیدکنندگان و صاحبان خدمات برتر:
به جهت حمایت از آن دسته از صاحبان کالا و خدمات در راستای اصلاح الگوی مصرف، با هدف کاهش مصرف انرژی در جامعه اقدام می‌نمایند و نیز ترغیب تولیدکنندگان داخلی به شرح ذیل به گروه‌های دو و سه پس از ارائه مدارك مثبته مربوطه اضافه پخش اعطاء می‌شود .

تسهیلات حمایتی  پیام بازرگانی و تیزر تبلیغاتی برای تولید کنندگان داخلی


ماده 10- امتیاز حضور مستمر در رسانه ملی:
برای حمایت از صاحبان کالا و خدمات گروه 2 و 3 که سابقه تبلیغات در هر یک از رسانه‌های رادیو یا تلویزیون داشته‌اند اضافه پخش طبق جدول زیر علاوه بر سایر امتیازات اعطاء خواهد شد. اگر مشمول تسهیلات تشویقی افزایش بودجه شده باشد 100درصد جدول و اگر بودجه سال 1395 را حفظ کرده باشند 50 درصد و اگر کاهش بودجه داشته باشند 20% جدول ذیل تعلق می‌گیرد .

تخفیف حضور مستمر در  پیام بازرگانی صدا و سیما


* تبصره 8 : به ازاء هر سال حضور مستمر بیش از 5 سال 20 درصد اضافه پخش به ازاء هر سال به جدول فوق اضافه می‌شود.
*تبصره 9: ملاك تعیین افزایش بودجه سال 95 میزان پخش  و تعدیل در هر رسانه می‌باشد.

ماده 11- اضافه پخش بودجه سالانه، ماهانه و افزایش بودجه سالانه به تفکیک گروههای صاحبان کالا و خدمات:

الف - گروه اول:

اضافه پخش پیام بازرگانی برای گروه اول

اضافه پخش آگهی های رادیو برای گروه اول

*تبصره 10: در گروه یک برای بودجه‌های سالانه بالاتر از سقف جدول در تلویزیون به ازای هر 50 میلیارد ریال 10% و در رادیو به ازای هر 10 میلیارد ریال 20% اضافه پخش داده خواهد شد.

ب - گروه دوم:

اضافه پخش پیام بازرگانی برای گروه دوم

اضافه پخش پیام بازرگانی برای گروه دوم

اضافه پخش آگهی تبلیغاتی رادیو برای گروه دوم

*تبصره 11: در گروه دوم بالاتر از سقف جدول سالانه در تلویزیون به ازای هر 10 میلیارد ریال 10% و در رادیو هر 5 میلیارد ریال ،20% اضافه پخش تشویقی اعطاء می‌شود.
*تبصره 12: در کلیه گروه‌ها ملاك افزایش بودجه، مقایسه بین مبلغ قرارداد و پخش خواهد بود که در صورتی که پخش کمتر از میزان قرارداد باشد ملاك محاسبه، میزان پخش پس از اجرای تعدیلات لازم خواهد بود.


د- گروه سوم:
در راستای ادامه حمایت خاص و ویژه از بخشهای تولیدی و خدماتی گروه سوم جداول زیر ارائه شده است.

اضافه پخش پیام بازرگانی برای گروه سوم

اضافه پخش آگهی تبلیغاتی رادیو برای گروه سوم


*تبصره 13: در گروه سوم برای بودجه‌های بالاتر از سقف جدول ماهانه در تلویزیون به ازای هر 10 میلیارد ریال 40% و در رادیو هر سه میلیارد ریال 50% اضافه پخش تشویقی اعطاء می‌شود.
*تبصره 14: در صورتی که افزایش بودجه سالانه هر یک از صاحبان کالا و خدمات نسبت به سال قبل رشد بیش از طبقه پیش‌بینی شده در جدول داشته باشند در گروه 3 به ازای هر 100 درصد افزایش بودجه 10% اضافه پخش تشویقی در تلویزیون و در رادیو به ازای هر 100% افزایش بودجه 20% اضافه پخش تشویقی به طبقه ماقبل اعطاء خواهد شد.( در رادیو و تلویزیون حداکثر 5 طبقه افزایش نسبت به آخرین طبقه افزایش بودجه تعلق خواهد گرفت.)
*تبصره 15: صاحبان کالا و خدماتی که از هر گونه اضافه پخش تشویقی، افزایش بودجه ماهانه و سالانه و... استفاده می‌نمایند ،در صورت عدم پخش کامل تمامی قراردادها به نسبت پخش هر قرارداد تعدیلات لازم صورت می‌پذیرد.

ماده 12 - تسهیلات تشویقی طی سال
1- از آن دسته از صاحبان کالا و خدمات که کلیه قراردادهای منعقده خود را تا پایان شهریور ماه 1396به اتمام برسانند مشروط بر آنکه قرارداد نقدی باشد و مشمول جدول افزایش بودجه شده باشند و یا اولین حضور خود را در صدا وسیما تجربه می‌نمایند و تمامی تعهدات مالی خود را قبل از اتمام قرارداد پرداخت نموده باشند مشمول استفاده از ظرفیت تشویقی 120 درصد با حفظ اضافه پخش های هر قرارداد تا 1396/11/30 خواهند بود، در صورت اتمام بودجه استفاده از ظرفیت تشویقی در طول دوره بلامانع است .
2- به منظور حضور همه جانبه صاحبان کالا و خدمات آن دسته از صاحبان کالا و خدمات که شامل بند 1 نیستند و کلیه قراردادهای منعقده خود را تا پایان شهریور ماه 1396به اتمام برسانند مشمول استفاده از ظرفیت تشویقی 50 در صد با حفظ اضافه پخش‌های هر قرارداد تا 1396/11/30 خواهند بود در صورت اتمام بودجه استفاده از ظرفیت تشویقی طول دوره بلامانع است .
* تبصره 16: اضافه پخش تشویقی هر نوع قرارداد فقط در چارچوب همان قرارداد پخش خواهند شد.
*تبصره 17: چنانچه پخش اصلی با یک شرکت تبلیغاتی باشد پخش تشویقی اعطایی با همان شرکت تبلیغهاتی می‌بایستی انجام شود ( در صورت اعلام عدم طلب کارمزد توسط شرکت  تبلیغاتی تسهیم رایگان بلامانع است.)

*تبصره 18: این طرح مشمول قراردادهای کاهش بودجه ،فرهنگی آموزشی و کتاب و فیلم سینمایی نمی‌شود .

ماده 14- تسهیلات تشویقی ماه مبارك رمضان:
صاحبان کالا و خدماتی که 10 روز قبل از شروع ماه مبارك رمضان تا 10 روز بعد از پایان ماه مبارك رمضان جشنواره فروش فوق‌العاده کالا و خدمات را داشته باشند(پس از تایید مراجع ذیصلاح) و میزان تخفیف اعلام شده آنها بین 15 تا 50 درصد به عموم مردم باشد از تسهیلات تشویقی 40 درصد با حفظ اضافه پخش های هر قرارداد در هر رسانه تا 1396/11/30 برخوردار خواهند بود در صورت اتمام بودجه استفاده از ظرفیت تشویقی در طول دوره بلامانع است.