تخفیفات و اضافه پخش های تلویزیون

ماده 6- انواع امتیاز های تشویقی انواع قرارداد ها

الف– اضافه پخش تسریع:
عقد قراردادهای جدید پخش برای سال 1395 از تاریخ 1394/12/01 آغاز می شود و به منظور تشویق صاحبان کالا و خدمات به برنامه ریزی دقیق در تنظیم و انعقاد قرارداد به تفکیک گروه های صاحبان کالا و خدمات امتیاز پخش تسریع تعلق خواهد گرفت. ملاك حفظ اضافه پخش تسریع فقط اخذ قرارداد نیست بلكه میبایست اسناد مالی آن نیز در تاریخ مقرر طبق جدول گروه ها تسلیم امور مالی بازرگانی صدا و سیما شود.

اضافه پخش تسریع برای پیام بازرگانی و آگهی بازرگانی صدا و سیما گروه اول و دوم

اضافه پخش تسریع برای پیام بازرگانی و آگهی بازرگانی صدا و سیما گروه سوم و چهارم

ب- امتیاز حضور اولین بار:
برای حمایت از كارآفرینی به صاحبان کالا و خدماتی كه برای اولین بار پس از ارائه ثبت آرم تجاری آگهی اقدام به انعقاد قرارداد جهت پخش نمایند منوط به عدم حضور طبق جدول ذیل اضافه پخش تشویقی درطول سال 1395 به هر تعداد قرارداد که منعقد نمایند تعلق میگیرد. (به صاحبان كالا و خدماتی كه اولین حضور خود در طی سه ماهه آخر سال 1394 در رسانه ملی را تجربه می نمایند به انتخاب صاحب كالا و خدمات حضور اولین بار و یا افزایش بودجه تعلق میگیرد.)

اضافه پخش اولین حضور برای پیام بازرگانی و آگهی بازرگانی صدا و سیما

تبصره 6: نام ونشان تجاری (برند) ضمن افزایش كیفیت، كمیت باعث رونق اقتصادی و كاهش امر واسطه گری و تعادل قیمت در بازار به خصوص در نوسانات اقتصادی خواهد شد لذا رسانه ملی در بخش تبلیغات به منظور ارتقاء شاخص های فوق الذكر نسبت به تقویت آن دسته از صاحبان کالا و خدماتی كه علاوه بر محصولات قبلی خود اقدام به تولید گروه محصولات و خدمات جدید نمایند به هر یك از شناسه آگهی ها بر اساس جدول شماره (3) درصد اضافه پخش تشویقی تعلق میگیرد.
تبصره 7: شاخص تشخیص حضوراولین بار، نام و نشان تجاری (برند) كالا یا خدمات می باشد و هر گونه تغییری در نام صاحب آگهی و یا شرکت و یا معاونت ها و قسمت ها و نمایندگی یا استان ها مشمول اعطای این امتیاز نخواهد بود و به هر صاحب آگهی یك امتیاز حضور اولین بار اعطا می شود.
ماده 7- اضافه پخش تشویقی مالیات بر ارزش افزوده:
به منظور اجرای قانون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 10% اضافه پخش تشویقی به تمامی صاحبان کالا و خدمات اعطا میشود.
ماده 8 - تسهیلات بخش های تولیدی و خدماتی کشور در راستای اجراء هدفمند و هوشمندانه سیاست های اصل44 و نیز اقتصاد مقاومتی:
8-1: به منظور حمایت حداکثری از تولید کنندگان داخلی و نیز ارائه دهندگان خدمات و کمک به توسعه اقتصادی کشور اضافه پخش تشویقی علاوه بر سایر امتیازات به شرح زیر اعطاء میشود.

اضافه پخش تسهیلات تولیدی و خدماتی کشور برای پیام بازرگانی و آگهی بازرگانی صدا و سیما

ماده 9- امتیاز حضور مستمر در رسانه ملی:
برای حمایت از صاحبان كالا و خدمات گروه دو، سه، چهار كه سابقه تبلیغات در هریك از رسانه های رادیو یا تلویزیون داشته اند اضافه پخش طبق جدول زیر علاوه بر سایر امتیازات اعطاء خواهد شد.

تخفیف حضور مستمر در رسانه ملی برای پیام بازرگانی و آگهی بازرگانی صدا و سیما


تبصره 8: اضافه پخش حضورمستمر در رادیو یا تلویزیون مشروط به افزایش بودجه نسبت به سال 1394خواهد بود.

ماده 10- تسهیلات حمایت از تولید کنندگان و صاحبان خدمات برتر:
به جهت حمایت از آن دسته از صاحبان کالا و خدمات كه در راستای اصلاح الگو مصرف، با هدف کاهش مصرف انرژی در جامعه اقدام می نمایند و نیز ترغیب تولیدكنندگان داخلی به شرح ذیل به گروه های دو و سه و چهار پس ارائه مدارک مثبت مربوطه اضافه پخش اعطاء می شود. حداكثر سر جمع تسهیلات مشروحه زیر 30 درصد می باشد.

تسهیلات حمایت و تخفیف تولید کنندگان داخلی برای پیام بازرگانی و آگهی بازرگانی صدا و سیما


ماده 11- اضافه پخش بین رسانه ای تلویزیون:
صاحبان آگهی كه تمایل به عقد قرارداد در رسانه تلویزیون دارند، چنانچه معادل 5% از مبلغ قرارداد تلویزیون را شبكه های استانی منعقد نمایند، به همان میزان اضافه پخش تشویقی در رسانه تلویزیون به آنها تعلق خواهد گرفت.
تبصره 9: در صورت لغو و یا تعدیل قرارداد شبكه استانی، درصد تخفیف اضافه پخش بین رسانه ای قرارداد تلویزیونی نیز كسر خواهد شد و بالعكس.
ماده 12- اضافه پخش بودجه سالانه، ماهانه و افزایش بودجه سالانه به تفکیک گروه های صاحبان کالا و خدمات:
الف) گروه اول:

تخفیف پخش تبلیغات میزان بودجه سالانه برای گروه یک پیام بازرگانی و آگهی بازرگانی صدا و سیما

تخفیف پخش تبلیغات میزان بودجه سالانه برای گروه یک پیام بازرگانی و آگهی بازرگانی صدا و سیما

تبصره 10 : برای بودجه های سالانه بالاتر از سقف جدول در تلویزیون به ازاء هر 50 میلیارد ریال 10% و در رادیو به ازاء هر5 میلیارد ریال 20% اضافه پخش داده خواهد شد.
ب) گروه دوم:

تخفیف افزایش بودجه سالانه پیام بازرگانی و آگهی بازرگانی صدا و سیما برای گروه دو

تخفیف افزایش بودجه سالانه پیام بازرگانی و آگهی بازرگانی صدا و سیما برای گروه دو

تخفیف افزایش بودجه سالانه پیام بازرگانی و آگهی بازرگانی صدا و سیما برای گروه دو - تیزر رادیویی


تبصره 11: بالاتر از سقف جدول سالانه در تلویزیون به ازاء هر 10 میلیارد ریال 10% و در رادیو هر 5 میلیارد ریال ، 20% اضافه پخش تشویقی اعطاء میشود.
تبصره 12: ملاك افزایش بودجه، مقایسه بین مبلغ قرارداد و پخش خواهد بود در صورتی كه پخش كمتر از میزان قرارداد باشد ملاك محاسبه، میزان پخش پس از اجرای تعدیلات لازم خواهد بود.
ج) گروه سوم:

تخفیف افزایش بودجه سالانه پیام بازرگانی و آگهی بازرگانی صدا و سیما برای گروه سه

تخفیف افزایش بودجه سالانه پیام بازرگانی و آگهی بازرگانی صدا و سیما برای گروه سه برای آگهی رادیو


د) گروه چهارم:
در راستای ادامه حمایت خاص و ویژه از بخش های تولیدی و خدماتی گروه چهار جداول زیر ارائه شده است.

تخفیف افزایش بودجه سالانه و میزان بودجه ماهانه پیام بازرگانی و آگهی بازرگانی برای گروه چهار صدا و سیما

تخفیف افزایش بودجه سالانه و میزان بودجه ماهانه پیام بازرگانی و آگهی بازرگانی برای گروه چهار صدا و سیما برای تیزر رادیو


تبصره 13: برای بودجه های بالاتر از سقف جدول ماهانه در گروه های سوم و چهارم در تلویزیون به ازاء هر 4 میلیارد ریال 10% و در رادیو هر دو میلیارد ریال 20% اضافه پخش تشویقی اعطاء میشود.

تبصره 14: در صورتیكه افزایش بودجه سالانه هر یک از صاحبان کالا و خدمات نسبت به سال قبل رشد بیش از طبقه پیش بینی شده درجدول داشته باشند به ازاء افزایش هر طبقه اعلام شده در گروه چهار به ازای 80 درصد افزایش بودجه 10% اضافه پخش تشویقی به طبقه ما قبل اضافه خواهد شد.
تبصره 15: صاحبان كالا و خدماتی كه از هرگونه اضافه پخش تشویقی، افزایش بودجه ماهانه و سالانه و... استفاده مینمایند، درصورت عدم پخش كامل تمامی قرارداد ها به نسبت پخش هر قرارداد تعدیلات لازم صورت میپذیرد.
تبصره 16: به قرارداد های مستقل نوع ب تلویزیونی در تمامی گروه ها به عنوان تشویق 100% اضافه پخش علاوه بر سایر امتیازات اعطاء خواهد شد.

تبصره 17: به قراردادهای مستقل نوع ج تلویزیونی در تمامی گروه ها به عنوان تشویق 200% اضافه پخش علاوه بر سایر امتیازات اعطاء خواهد شد.

ماده 13- تسهیلات تشویقی طی سال:
به صاحبان کالا وخدمات که قرارداد های خود را منعقد نموده اند مشروط بر آنکه مشمول جدول افزایش بودجه شده باشند و یا اولین حضور در صدا و سیما را تجربه می نمایند با در نظر گرفتن بودجه ماهانه مندرج در در قرار داد های منعقده سال 95 در صورت پخش آگهی در رادیو و تلویزیون ، به شرح زیر مشمول استفاده از ظرفیت تشویقی با حفظ اضافه پخش های هر قرارداد در همان ماه یا حداکثر تا پایان ماه بعد اعطا خواهد شد.

تسهیلات پخش رایگان تیزر تبلیغاتی و آگهی بازرگانی صدا و سیما


تبصره 18: اضافه پخش تشویقی هر نوع قرارداد فقط در چهارچوب همان قرارداد پخش خواهد شد.

تبصره 19: چنانچه پخش اصلی با یک شرکت تبلیغاتی باشد پخش تشویقی اعطایی با همان شرکت تبلیغاتی می بایستی انجام شود.
( در صورت اعلام عدم طلب کارمزد توسط شرکت تبلیغاتی تسهیم رایگان بلامانع میباشد.)
تبصره 20: این طرح مشمول قرارداد های خاص فرهنگی و آموزشی نخواهد شد.
تبصره 21: صاحبان کالا و خدمات بایستی به تمامی تعهدات مالی قرارداد قبل اجرای تسهیلات تشویقی عمل نمایند.