شرکت تبلیغاتی اندیشه پارسی

آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی اندیشـه پارسی کیست؟ و چگـونه است؟
گروهی متشـکل از فعالان عرصـه تبلیـغات و مارکتیـنگ با گرایشـات دانـش محـور و منـطق گـرا...
تجسـم و تلفیـقی از علم، هنـر، خلاقیـت، توان و انگیـزه های کمال گـرا...
الگـو می سازیم و توسـعه می دهیم، تا جایی که الگـوی ساختاری اندیشـه پارسی، منحصر بفـرد شود.
رویکرد و منـش ما با واقعیـات عجیـن شـده، پـس وهـم و خیال نمی فروشیم.
و آنچـه که ما را به این سـو می خـواند، چیـزی جـز منـطق، پیشـرفت و تکامل نیست.
به بیانی سـاده تر " ما هیـچ روش و الگـویی را دو بار تکـرار نمی کنیم و پیوسـته در حال توسـعه و تحـول آن هسـتیم "

آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی ما چــه می كنيم؟
این سئوالیسـت كه به دفعات از ما ‌ پرسـیده می شـود.
ما تحقیق می كنیم، ما می نویســـیم، ما ترســیم می كنیم، ما طراحی می كنیم، ما نقاشـــی می كنیم، ما عكـــس می گیریم، ما می ســـازیم، ما برنــــامه ریزی می كنیم، ما صـــحبت می كنیم و از همه مهم تر ما تجسم تخیلات ذهنی را به تصویر می كشیم.
اندیشـه پارسی یكی از طراحان اصلی کمپین های تبلیغاتی در ایران است كه عملكـردش شامل مشـاوره و برنامـه ریزی تبلیـغاتی، تولیـد تیـزر، فیلم صنعتی، طراحی کمپیـن های تبلیغاتی، مدیریت استراتژیک برنـد و ارائـه خدمات آنالیـز علمی - آماری تبلیـغات است.
استفاده از جــادوی انیمیشن و گرافیك و تلفیق هنرمندانه آن با فیلم نتایج خاصـی را حاصل می كند كه كمتر كسی از پذیرش آن سرباز می زند؛
تلفیق هنرمندانه تصویر و صدا آنچـنان بر قلب بیننـده حك می شود كه فراموش كردن آن به سادگی امكان پذیر نیست.
به عبارتی دیگر ما داســتانی ساده كه در عین حال پیچـیده است بیان می كنیم و آنچه را تصــــور می كنیم به تصویر می كشیم، مهم نیست كه سـاده باشد یا پیچــیده ، مهم سفری است كه ما در آن بیننده را به محیطی می كشیم كه او را به ســمت ایــــده های ما رهنـمون می كند.
این كاری اسـت كه ما انجام می دهیم...
•    دپارتمان مشـاوران: مشاوره و طراحی کمپین های تبلیغاتی هدفمند
•    دپارتمان رســــانه: پذیرش و پخش تبلیغات صدا و سیما
•    دپارتمان تولیـــــد: ساخت تیزر و فیلم تبلیغاتی
•    دپارتمان تحقیـقات: خدمات آنالیز و تجزیه و تحلیل تبلیغات تجاری (طراحی الگو های هوشمند تبلیغات تجاری)
•    دپارتمان آمــوزش: پذیرش و پرورش دانش پذیران و محققان علوم مارکتینگ، آمار، تبلیغات