کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی گروهی خلاق به نام روتوماسیون در تیرماه 1382 شکل گرفت که مجموعه ای از هنرمندان فعال در زمینه انیمیشن و جلوه های بصری بودند. تخصص ایشان کار بر روی انیمیشن و جلوه های ویژه سینمایی بود. این گروه به صورت هنرمندان آزاد، پروژه های مختلفی را با استفاده از تکنیک های روز انیمیشن و جلوه های بصری شبیه سازی می کردند.
کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی گروهی دیگر به موازات گروه روتوماسیون مشغول فعالیت در زمینه مشاوره تبلیغاتی و تحقیقات بازار بودند و طراحی سیستم های پیشرفته فروش را انجام می دادند. در سال 1385 این دو گروه با یکدیگر ادغام شدند تا دست در دست هم و با کمک و یاری یکدیگر کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی را شکل دهند. در این کانون جمعی از هنرمندان و طراحان بازاریابی و سیاستهای بازار در کنار هم کار می کنند تا بتوانند به صورت منسجم و یکپارچه مشتریان خود را به موفقیت و هدف نهایی نزدیک کنند؛